Background photo di atas saya ambil daripada facebook seorang teman. Ia adalah hakmilik Hairul Anuar Photography & Design (Klik).

Thursday, December 22, 2011

SYARHUS SHUDUUR - IMAM AS-SUYUTI (UNEDITED VERSION 1)

SYARHUS SHUDUR BI SYARHI HAAL AL MAUTA WAL QUBUUR
Karya asal: Al Imam Jalaluddin As Suyuti
Terjemahan:  alfindani
****************************

MUQADDIMAH
adajkajamckakhahdvkmvvj

BAB: PERMULAAN MATI
Telah berkata ibn Abi syaibah di dalam Al Mushannaf: dan Imam Ahmad di dalam Az Zuhd: telah menceritakan kepada kami ’Affan, haddatsana Hammad bin Salamah, daripada Habib bin Asy Syahid, daripada Al hasan, katanya: tatkala Allah telah menciptakan Adam dan zuriatnya, berkatalah para malaikat: sesungguhnya bumi tidak cukup luas untuk menampung mereka. Maka Allah berfirman: sesungguhnya aku telah menciptakan kematian (bagi mereka). Kata para malaikat kembali: kalau begitu, kehidupan tidak akan menyenangkan buat mereka. (maka) Allah menjawab: sesungguhnya aku telah menciptakan panjang angan-angan (bagi mereka).

Abu Nu’aim telah mengeluarkan di dalam Al Hilyah, daripada Mujahid, katanya: Ketika mana Adam dicampakkan ke muka bumi Allah telah berfirman kepadanya: ”membinalah untuk keruntuhan, dan beranak pinaklah untuk kepupusan (kematian)”.

BAB: LARANGAN MENGHARAPKAN KEMATIAN ATAU BERDOA UNTUKNYA KERANA SESUATU KEMUDHARATAN YANG MENIMPA HARTA BENDA ATAU JASAD
Asy Syaikhain (Al Bukhari dan Muslim) telah mengeluarkan daripada Anas katanya: telah bersabda Rasulullah SAW: Janganlah hendaknya salah seorang kamu mengharap-harapkan mati disebabkan seesuatu kemudharatan yang telah menimpanya. Sekiranya tiada jalan baginya selain terpaksa mengharapkannya, maka ucapkanlah: Ya Allah! Hidupkanlah aku selama mana kehidupan itu baik bagiku. Dan matikanlah aku sekiranya kematian itu lebih baik bagiku”.

Muslim telah mengeluarkan daripada Abi Hurairah katanya: telah bersabda Rasulullah SAW: janganlah salah seorang daripada kamu mengharap-harapkan kematian, dan jangan pula ia berdoa untuk mati sebelum kematian itu datang kepadanya. Kerana apabila telah mati salah seorang kamu, maka terputuslah amalannya. Dan tidaklah bertambah umur seorang muslim itu melainkan kebaikan (baginya).

Al Bukahari dan An Nasa’ie telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah katanya: Rasulullah SAW telah bersabda: Janganlah salah seorang daripada kamu mengangan-angankan mati. Sama ada dia seorang yang baik, mudah-mudahan akan bertambah kebaikannya. Atau boleh jadi dia seorang yang jahat (pendosa) mudah-mudahan ada peluang baginya untuk bertaubat.
Telah berkata (Ar Raazi) di dalam As Shihhah (Mukhtaarush Shihhah):

Imam Ahmad, Al Bazzar, Abu Ya’la, Al Hakim dan Al Baihaqi di dalam Syu’abil Iman telah meriwayatkan daripada Jabir bin Abdillah katanya: telah bersabda Rasulullah SAW: janganlah salah seorang kamu mengangankan mati, kerana kedahsyatan akhirat (setelah kematian itu) amat menggerunkan. Sesungguhnya di antara perkara yang membahagiakan itu adalah dipanjangkan umur seseorang sehingga dikurniakan oleh Allah kepadanya taubat.

Syaikhan (Bukhari dan Muslim) telah mengeluarkan daripada Anas, katanya: kalaulah Rasulullah SAW tidak melarang kami daripada mengharapkan kematian, pasti kami akan mengharap-harapkannya.

Al Bukhari telah mengeluarkan daripada Qais bin Abi Hazim, katanya: kami telah masuk menemui Khabbab untuk melawatnya yang sedang sakit. Beliau telah diubati menggunakan besi panas sebanyak tujuh selaran. Lalu katanya: kalaulah nabi SAW tidak pernah melarang kami daripada berdoa untuk mati, pasti aku akan berdoa untuk itu.


Al Marwazi telah mengeluarkan daripada Al Qasim, bekas hamba yang dimerdekakan oleh Mu’awiyah, bahwa Sa’ad bin Abi Waqqas telah berharap agar mati, lalu Rasulullah mendengar hal itu. Lantas sabda Rasulullah SAW: janganlah engkau mengharapkan kematian, kerana jika engkau termasuk kalangan penghuni syurga, maka panjang umur lebih baik bagimu. Sebaliknya jika engkau termasuk penghuni neraka, maka apakah yang menjadikan engkau tergesa-gesa untuk ke sana?

Al Khatib telah mengeluarkan di dalam kitab Tarikhnya daripada Ibn Abbas katanya: telah bersabda Rasulullah SAW: janganlah salah seorang kamu mengharapkan mati, keran sesungguhnya dia tidak mengetahui apakah nasib yang telah ditetapkan baginya.

Imam Ahmad, Abu Ya’la, At Tabrani dan Al Hakim telah meriwayatkan daripada Ummi Al Fadhl, bahawa Rasulullah SAW telah masuk menemui mereka sedang bapa saudaranya Abbas sedang mengeluh sakit dan mengharap-harapkan kematian. Lalu ujar Baginda kepadanya: wahai bapa saudaraku! Usahlah engkau mengharapkan maut. Kerana sesungguhnya jika engkau itu orang yang baik, maka sekiranya dilewatkan kematianmu dan bertambahnya amal baikmu ke dalam kebaikanmu yang sedia ada itu tentulah lebih bagus untukmu. Tetapi jika engkau orang itu orang yang tidak baik amalnya, sekiranya dilewatkan kematianmu lalu engkau bertaubat daripada kesalahan-kesalahanmu, tentunya itu lebih baik buatmu. Maka janganlah engkau meminta-minta untuk mati.

Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Abi hurairah daripada Rasulillah SAW, sabdanya: Janganlah salah seorang kamu mengharapkan kematian sebelum tibanya dan jangan pula ia berdoa untuknya. Melainkan ia sudah percaya benar dengan amalnya (yakni merasa yakin bahwa amalnya telah cukup baik sehingga mampu menyelamatkannya. –pent)


BAB: KELEBIHAN HIDUP LAMA DI DALAM KETAATAN KEPADA ALLAH

Imam Ahmad dan Tirmizi telah meriwayatkan, serta telah disahihkan oleh Al hakim, daripada Abdirrahman bin Abi bakrah daripada bapanya, bahawa seorang lelaki telah berkata: Wahai Rasulallah! Siapakah manusia yang terbaik? Jawab baginda: iaitu orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Tanya lelaki itu lagi: maka siapa pula orang yang paling teruk? Jawab nabi: iaitu sesiapa yang panjang umurnya dan buruk pula amal perbuatannya.

Al Hakim telah meriwayatkan daripada Jabir katanya: telah bersabda rasulullah SAW: Orang yang terbaik di kalangan kamu adalah yang paling panjang umurnya dan baik pula amalannya.

Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah katanya: Rasulullah SAW telah bersabda: yang terbaik di antara kamu adalah yang terpanjang umurnya bersama terbaiknya amal perbuatannya.

At Tabrani telah meriwayatkan daripada Ubadah bin Ash Shomit, bahawa Nabi SAW pernah bertanya: mahukah kamu aku beritahukan siapakah yang terbaik daripada kamu? Jawab mereka (para sahabat): bahkan wahai Rasulallah! Maka sabdanya: iaitu yang terpanjang umurnya di dalam Islam, serta lurus dan benar.

Juga At tabrani meriwayatkan daripada Auf bin malik katanya: Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda: setiap kali bertambahnya umur seorang muslim, maka baginya kebaikan.

Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya: dua orang lelaki daripada bani Huyai golongan ( Yahudi) Qudho’ah telah memeluk Islam di tangan Rasulullah SAW. Lalu salah seorang daripadanya telah syahid dan seorang lagi hanya meninggal setahun kemudian. Berkata Talhah bin Ubaidillah: Aku telah bermimpi melihat syurga, dan aku melihat fulan yang mati kemudian itu didahulukan untuk memasuki syurga sebelum si syahid itu. Maka aku merasa hairan tentang hal itu. Lalu di pagi harinya aku menceritakannya kepada Nabi SAW, lantas sabda Baginda: bukankah ia (yang mati kemudian itu) telah berpuasa satu Ramadhan lebih, dan bersolat enam ribu rakaat (lebih banyak dari si syahid), dan bersolat sunnah sekian-sekian banyak (selama setahun yang lebih itu)?

Imam Ahmad dan Al Bazzar telah meriwayatkan daripada Talhah daripada Nabi SAW, sabdanya: tiada seorang yang lebih utama di sisi Allah berbanding seorang yang berumur panjang di dalam Islam, disebabkan tasbihnya, takbirnya dan tahlilnya.

Abu Nu’aim telah meriwayatkan daripada Said bin Jubair, katanya: Sesungguhnya bertambahnya hidup seorang muslim setiap hari itu adalah keberuntungan yang besar. Bagi ia menunaikan kefardhuan dan solat serta apa-apa yang direzekikan oleh Allah berupa zikir kepadaNya.

Ibnu Abid Dunya telah meriwayatkan daripada Ibrahim bin abi salamah, katanya: telah sampai berita kepadaku bahawa seorang mukmin, apabila ia meninggal dunia, maka ia berharap-harap untuk kembali ke dunia lagi. Tiadalah hal itu melainkan agar dapat ia bertakbir sekali takbir, atau bertahlil sekali tahlil atau bertasbih sekali tasbih (mungkin disebabkan ia sudah melihat dengan yakin ganjaran yang berganda bagi amalan kebaikan, lalu ia berharap untuk menambahnya –pent).

BAB: KEHARUSAN MENGHARAPKAN KEMATIAN DAN BERDOA UNTUKNYA KERANA TAKUTKAN UJIAN (FITNAH) KEPADA AGAMANYA.

Imam malik telah meriwayatkan daripada Abi hurairah katanya, Rasulullah SAW telah bersabda: tidak akan terjadinya kiamat sehinggalah seorang lelaki melalui kubur seorang lelaki yang lain lantas berkata: Oh! Alangkah baiknya sekiranya akulah yang berbaring di tempatnya.

Imam Malik dan Al bazzar telah meriwayatkan daripada Tsauban, bahwa Nabi SAW pernah berkata (di dalam doanya): Ya Allah! Aku bermohon kepadaMu perbuatan yang baik, meninggalkan kemungkaran dan mencintai orang yang miskin. Dan apabila Engkau berkehendak menurunkan ujian (fitnah) kepada manusia, maka ambillah aku kepadaMu dalam keadaan tidak tersentuh fitnah itu.

Imam malik telah meriwayatkan daripada Umar r.a bahawa ia telah berdoa: Ya Allah! Telah lemah kekuatanku, telah tua pula umurku dan telah bertebaran rakyatku, maka ambillah aku kepadaMu dalam keadaan bukan aku ini seorang yang mensia-siakan amanah dan bukan pula seorang yang mengurangkan hak. Maka tidak sampai sebulan setelah itu, beliau pun wafat.

Ibn Abdil Barr meriwayatkan di dalam At Tamhid, Al marwazi didalam Al Janaaiz, Imam Ahmad di dalam Al Musnad dan At Tabrani di dalam Al Kabir, daripada ’Ulaim Al Kindi katanya: aku pernah bersama Abi ’Abas Al Ghifari di atas bumbung rumah. Maka beliau melihat sebahagian manusia yang berpindah (1. يتحملون , juga bermakna menanggung kesabaran) akibat wabak taun. Lantas ia pun berkata: wahai taun! Berjangkitlah kepadaku! Beliau mengatakan itu tiga kali. Maka ’Ulaim pun berkata kepadanya: mengapakah engkau berkata begitu? Bukankah Rasulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang kamu mengharap-harapkan mati, kerana ketika itu terputuslah segala amalnya dan tidak pula ia akan dikembalikan sehingga ia berpeluang untuk bertaubat. Katanya, lalu berkata Abas: Apakah engkau tidak pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Bersegeralah kamu untuk mati (apabila telah  melihat) enam perkara: kepimpinan orang yang bodoh, ramainya polis, hukum telah diperjual belikan, darah telah diremehkan ( tidak berharga kerana senang sekali ditumpahkan), pemutusan silaturrahim, segolongan manusia (  نشوا = boleh diertikan dengan para penyanyi) yang menjadikan Al Quran sebagai seruling, mereka mengedepankan seorang lelaki untuk menyanyikan Al Quran untuk mereka, sekalipun ia adalah yang paling cetek kefahaman agamanya di antara mereka.

Al hakim telah meriwayatkan daripada Al Hasan katanya: telah berkata Al Hakam bin ’Amru: Wahai taun! Berjangkitlah kepadaku! Maka dikatakan kepadanya: mengapakah engkau berkata begitu? Sedangkan engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda: Janganlah salah seorang kamu mengharapkan kematian disebabkan kemudharatan yang menimpanya. ? lalu jawabnya: sesungguhnya aku pun telah mendengar apa yang kamu semua dengar itu. Namun aku bersegera untuk mati ( kerana telah melihat) ( أبادر  jika diterjemahkan harfiyyah ertinya: aku bersegera, namun di sini diterjemah aku melihat dengan pengertian :aku bersegera untuk mati kerana melihat) enam perkara: hukum diperjual belikan, ramainya polis, pemerintahan kanak-kanak ( mungkin dari segi maknawinya: iaitu sekalipun bukan lagi kanak-kanak tetapi pemerintah yang masih berkeadaan seperti kanak-kanak yang hanya mengetahui tentang urusan hiburan, permainan dan senda gurau tanpa melihat kepimpinan sebagai sesuatu yang memerlukan keseriusan dan kematangan -pent), penumpahan darah, pemutusan silaturrahim, dan segolongan manusia yang akan muncul di akhir zaman, iaitu para pembaca Al Quran (Qurra” : pada zaman awal Islam, Qurra adalah istilah kepada mereka yang mahir membaca Al Quran serta alim lagi faqih di dalam agama serta kuat beribadah. Namun Qurra yang dimaksudkan di sini adalah mereka yang mahir membaca Al Quran dengan tajwid dan tarannumnya, namun Al Quran itu seolah-olah tidak melepasi kerongkongan mereka, sekadar menjadi halwa telinga sahaja seumpama nyanyian-nyanyian semata-mata, nauzubillah hi min zaalik -pent), mereka menjadikan Al Quran sebagai seruling.

Ibn Saad telah meriwayatkan di dalam At Tobaqat, daripada habib bin Abi Fudhalah bahwa Abu Hurairah menyebut-nyebut kematian, seolahnya beliau mengharap-harapkannya. Maka berkatalah sebahagian sahabatnya: bagaimanakah engkau mengharap-harapkan kematian setelah adanya sabda Rasulillah SAW : tidaklah (wajar) bagi seseorang mengharapkan kematian. Tidak seorang yang baik, dan tidak pula seorang yang jahat. Sekiranya ia seorang yang baik maka akan bertambah kebaikannya (dengan bertambah umurnya). Jika ia seorang yang jahat maka ia berpeluang bertaubat (daripada kejahatanya). Lalu jawabnya: bagaimanakah aku tidak berharap untuk mati, sesungguhnya aku takut akan menemui enam perkara: sikap meremehkan dosa, diperjual belikan hukum-hakam, pemutusan silaturrahim, banyaknya polis, dan (munculnya) segolongan manusia yang menjadikan Al Quran sebagai seruling.

At Tabrani telah meriwayatkan; daripada Umar bin ’Abasah, daripada Rasulullah SAW, sabdanya: Janganlah salah seorang kamu berharap-harap untuk mati, melainkan dia sudah merasa cukup yakin dengan amalnya. Sekiranya kamu telah melihat di dalam Islam enam perkara, maka berharaplah untuk mati, sekiranya nyawamu itu di tanganmu, maka lepaskanlah ia. (Enam perkara itu ialah); peremehan darah (ertinya darah dianggap tidak bernilai, maka ditumpahkan tanpa rasa bersalah –pent), pemerintahan kanak-kanak, banyaknya polis, pemerintahan golongan sufahak ( orang bodoh, lemah aqal dan kemampuan menilai –pent), diperjual belikan hukum-hakam, dan segolongan manusia yang menjadikan Al Quran itu sebagai seruling.

Abu Nu’aim telah mengeluarkan daripada Ibn mas’ud, katanya: telah bersabda Rasulullah SAW: tidak akan keluar Dajjal sehinggalah tidak ada sesuatu yang lebih disukai bagi seorang mukmin melainkan keluarnya nyawanya (seorang mukmin merasa kematian lebih baik untuknya kerana melihat telah bermaharajalelanya fitnah dan rosaknya zaman -pent).

Ibn Abid Dunya telah meriwayatkan daripada Sufyan katanya: akan datang kepada manusia satu zaman di mana pada ketika itu kematian menjadi lebih dicintai oleh para Qurra’ (ahli Quran/ faqih) zaman itu berbanding emas yang merah.

(Abu Nu’aim juga ) telah meriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a; katanya, telah bersabda Rasulullah SAW: telah hampirlah akan terjadi kematian itu menjadi sesuatu yang lebih dicintai oleh seorang yang beriman berbanding air dingin yang dituang ke atasnya madu untuk lalu diminumnya.

(Beliau juga) telah meriwayatkan daripada Abu Zarr r.a katanya: pasti akan datang kepada manusia satu zaman di mana jenazah diusung di antara mereka, lalu seorang lelaki akan berkata: ”Oh, alangkah (bertuah) jika akulah berada ditempatnya”.

Ibn Saad telah meriwayatkan daripada Abu Salamah bin Abdirrahman, katanya: Abu Hurairah telah jatuh sakit, lalu aku pun datang melawatnya. Maka aku berkata: Ya Allah, sembuhkanlah Abu Hurairah! Lantas beliau berkata: Ya Allah, janganlah Engkau kembalikannya (kesembuhan itu). Lalu beliau menyambung: telah hampirlah –wahai Abu Salamah- bahawa akan datang kepada manusia, suatu zaman yang mana kematian lebih dicintai oleh mereka berbanding emas yang merah. Dan telah hampirlah –wahai Abu Salamah- sekiranya engkau masih hidup tidak berapa lama lagi, bahawa seorang lelaki akan mendatangi sebuah kubur dan akan berkata (seolah berkata kepada mayat di dalamnya, sedangkan ia hanya berkata-kata kepada dirinya sendiri): oh! Sekiranya akulah yang berada di tempatmu ini.

Al marwazi telah meriwayatkan di dalam Al janaaiz daripada Murrah al hamadani katanya: Abdullah (ibn Mas’ud?) telah mengharap-harapkan untuk mati bagi dirinya dan ahli keluarganya. Maka dikatakan kepadanya: engkau mengangankan kematian untuk ahli keluargamu, namun mengapa engkau mengharapkannya untuk dirimu juga? Lalu jawabnya: kalaulah aku dapat mengetahui bahawa kamu semua akan masih selamat dalam keadaan kamu pada hari ini, pasti aku mengharapkan untuk hidup bersama kamu selama dua puluh tahun lagi.

Al marwazi juga telah meriwayatkan daripada abi Utsman, katanya: ketika mana Ibn Mas’ud sedang duduk-duduk di bawah teduhan di atas bumbung rumahnya (seperti beranda), dan di bawahnya  juga terdapat dua orang perempuan, yakni isterinya yang merupakan perempuan yang mempunyai kedudukan serta cantik jelita pula. Dan beliau memiliki anak-anak daripada kedua-dua wanita tersebut yang juga sangat baik dan bagus. Tiba-tiba seekor burung kecil (’ushfur) berkicau di atas kepalanya, kemudian melepaskan najisnya. Maka ( fa nakatahu biyadihi) dan kemudian berkata: sesungguhnya jika mati ahli keluarga Abdullah (yang dimaksudkan adalah keluarga beliau sendiri -pent), kemudian ia (dirinya) pun turut mati, itu adalah lebih aku sukai berbanding kematian burung ini. ( maknanya ketika itu beliau sedang berehat mengambil angin bersama ahli keluarganya dalam keadaan yang santai dan tenang, tetapi tiba-tiba, burung itu telah datang mengganggu ketenteraman tersebut, bahkan membuang najis pula di situ. Tentunya hal itu wajar menimbulkan kemarahan sehingga seseorang jika di tempat Ibn Mas’ud ketika itu pasti mengharapkan agar burung tersebut mati sahaja, tetapi apa yang dikatakan oleh Ibn Mas’ud adalah sebaliknya. –pent)

Al marwazi telah meriwayatkan daripada Qais, katanya: anak-anak Abdullah (Ibn Mas’ud) sedang bermain-main sesama sendiri di hadapan beliau. Lalu katanya: engkau lihat mereka itu? Kematian mereka lebih ringan bagiku daripada kematian serangga. # [pls recheck. m/s 31]

(beliau juga) telah meriwayatkan daripada Al Hasan, katanya: di bandar kamu ini dulunya ada seorang lelaki ’abid. Beliau ( suatu hari) keluar daripada masjid. Apabila beliau meletakkan kakinya ke atas tunggangannya, datanglah  malaikat maut kepadanya. Lalu beliau pun berkata kepadanya: selamat datang! Sesungguhnya aku memang telah benar-benar rindu kepadamu. Maka diambillah rohnya.

Ibn Sa’ad telah meriwayatkan di dalam Tobaqat, dan Al Marwazi juga, daripada Khalid bin Mi’dan, katanya: tiada satu hidupan pun, baik di daratan mahupun di lautan yang menjadikan aku gembira sekiranya mereka menebus maut daripada diriku. Seandainya kematian itu suatu 'alam / bendera (checkpoint) yang manusia boleh berlumba-lumba untuk mendapatkannya, maka tiada siapa pun yang dapat mendahuluiku untuk kepadanya. Melainkan sorang lelaki yang berjaya menewaskanku disebabkan kekuatannya yang melebihiku.

Abu Nu’aim telah meriwayatkan daripadanya (Khalid bin mi’dan) katanya: Demi Allah! Sekiranya kematian itu berada di satu tempat yang tertentu, pasti akulah yang akan lebih dahulu pergi mendapatkannya!.

(Abu Nu’aim) juga telah meriwayatkan daripada Abdi Rabbih bin Soleh, bahawa ia telah masuk menemui Makhul semasa sakit yang membawa kepada kematiannnya, lalu berkata: Semoga Allah menyembuhkanmu. Lalu jawab Makhul: Sekali-kali tidak! Bertemu dengan yang diharapkan keampunanNya itu lebih baik daripada kekal hidup bersama mereka yang tidak dapat diharap keamanan daripada kejahatannya, syaitan manusia dan iblis serta bala tenteranya.

Ibn ’Asakir telah meriwayatkan di dalam Tarikhnya, daripada Abi Mishar, katanya: Aku telah mendengar seorang lelaki berkata kepada Said bin Abdul Aziz At Tanukhi: semoga Allah memanjangkan kekekalanmu (umurmu). Maka tiba-tiba ia (Said) mendadak marah, sambil kemudian berkata: bahkan, semoga Allah mempercepatkan aku kepada rahmatNya. (semoga Allah segera mengambil nyawaku -pent)

Abu Nu’aim telah meriwayatkan daripada ’Ubaidah bin Al Muhajir, katanya: Seandainya dikatakan: sesiapa yang menyentuh ranting kayu ini akan mati; pastilah aku akan segera bangun untuk menyentuhnya! (perlu difahami bahwa ini bukanlah bermakna bolehnya membunuh diri, tetapi kata-kata seperti ini adalah sebagai gambaran akan rindunya mereka kepada kematian, kadangkala kerana sempitnya jiwa dengan kehidupan dunia yang mengancam agama, dan kadangkala kerana rindu untuk bertemu Kekasih, Allah Yang Tercinta. –pent)

(Abu Nu’aim) juga telah meriwayatkan daripada Abu Abdillah Ash Shonabaji, katanya: Dunia membawa kepada ujian (fitnah), sedang syaitan pula mengheret kepada kesalahan. Dan pertemuan dengan Allah itu lebih baik berbanding hidup bersama keduanya itu.

Ibn Abid Dunya telah meriwayatkan daripada ’Amru bin Maimun, bahwa dia tidak pernah meminta-minta untuk mati. Katanya: Aku bersolat setiap hari sekian-sekian rakaat. Sehinggalah Yazid bin muslim dihantar kepadanya, lalu ia mengganggunya dan seringkali menyuruhnya melakukan sesutu yang sukar untuk dilaksanakannya. Maka ia pun berdoa: Ya Allah! Pertemukanlah aku bersama golongan yang terpilih (Al-Akhyar) dan janganlah Engkau biarkan aku bersama golongan yang jahat (Al Al-Asyrar).

(Ibn Abid Dunya) telah meriwayatkan juga daripada Ummi Darda’, katanya: Adalah Abu Darda’, apabila ada seorang lelaki yang mati dalam keadaan soleh, beliau akan berkata: bertuahlah engkau. Oh! Seandainya akulah berada ditempatmu.. lalu Ummu Darda’ pun berkata kepadanya berkenaan hal itu,. Lantas jawabnya: Apakah engkau tahu wahai bodoh? Bahawa seorang lelaki berpagipagi dalam keadaan beriman, lalu berpetang hari dalam keadaan munafiq. Imannya tercabut tanpa ia sedar?. Maka aku merasa sangat cemburu dengan mayat ini (yang mati dalam keadaan selamat imannya dan soleh amalnya –pent) berbanding hidup lama di dalam bersolat dan berpuasa.

Ibn Abi syaibah telah meriwayatkan di dalam Al Mushonnaf, juga Ibn Abid Dunya, daripada Abi Juhaifah, katanya: Tiada suatu nyawa pun yang lebih mengembirakanku untuk menebus diriku dengan kematian, sekalipun nyawa seekor lalat.

Ibn Abid Dunya, Al Khatib dan Ibn Asakir telah meriwayatkan daripada Abi Bakrah sahabat nabi SAW, r.a katanya: tiada satu nyawa pun yang lebih aku sukai untuk keluar berbanding nyawaku ini, sekalipun nyawa seekor lalat yang terbang! (maksudnya kematianku itu lebih ringan bagiku berbanding kematian seekor lalat –pent). Maka terkejutlah mereka yang berada di situ. Kata mereka: mengapa (sampai begitu sekali)? Lalu jawabnya: sungguh aku takut akan mendapati suatu zaman yang aku tidak mampu lagi menyuruh kepada ma’ruf (kebaikan) dan tidak pula berdaya untuk mencegah kemungkaran. Kebaikan apakah lagi pada hari itu?

Ibn Abi Syaibah telah meriwayatkan di dalam Al Mushannaf, dan Ibn Sa’ad, juga Al Baihaqi di dalam Syu’abil Iman, daripada Abu Hurairah; bahwa seorang lelaki berjalan melintasinya, lantas beliau pun bertanya: Ke mana engkau hendak pergi? Ke pasar; jawab lelaki tersebut. Maka kata Abu Hurairah: jika engkau boleh membeli maut sebelum pulang nanti, maka lakukanlah (belilah)!

Ibn Abid Dunya telah meriwayatkan, juga At Tabrani di dalam Al Kabiir, dan Ibn Asakir melalui ’Urwah bin Az Zubair, daripada ’Irbadh bin Saariyah, dan beliau adalah seorang Syaikh daripada kalangan para sahabat Nabi SAW, dan beliau itu suka untuk diambil nyawanya (mengharapkan kematian). Beliau pernah berdoa: Ya Allah! Telah tua umurku, dan telah lemah tulangku, maka ambillah aku kepadaMu. Ceritanya (’Irbadh): ketika aku di masjid Damsyik pada satu hari, sedang aku bersolat dan berdoa untuk mati, maka muncul seorang pemuda yang sangat tampan dna berpakaian hijau. Lalu katanya: Apakah yang engkau doakan itu? Maka aku pun berkata pula: bagaimanakah aku harus berdoa wahai anak saudaraku? Katanya: Ucapkanlah: Ya Allah, perelokkanlah amalan, dan sampaikanlah ajal. Maka aku lantas bertanya: Siapakah kamu, mudah-mudahan Allah merahmatimu? Jawabnya: Sayalah Rotaa-iel, yang meredakan (yastallu al huzn) kesedihan daripada dada-dada orang yang beriman. Kemudian aku berpaling, namun tidak melihat sesiapa pun.

BAB: KELEBIHAN / KEUTAMAAN MATI

Berkata para ulama: mati itu bukanlah semata-mata ketiadaan dan bukan pula kebinasaan yang ”Shorfin”, Sebenarnya ia hanyalah putusnya perhubungan antara ruh dan badan, dan perpisahan serta perpindahan (Hailulah) antara keduanya. Juga pertukaran keadaan, serta perpindahan dari suatu negeri ke suatu negeri (negeri dunia kepada negeri akhirat -pent).

Abusy Syaikh telah meriwayatkan di dalam Tafsirnya, dan Abu Nu’aim daripada Bilal bin Sa’ad, bahawa ia berkata di dalam ceramahnya: wahai ahlul khulud*! Wahai ahlul baqa*! Sesungguhnya kamu tidaklah diciptakan untuk sesuatu yang fana, bahkan kamu hanyalah sebenarnya diciptakan untuk kekekalan dan keabadian. Dan sesungguhnya kamu akan dipindahkan dari suatu negeri ke suatu negeri.
* khulud dan baqa bermaksud kekal selamanya. Di sini bolehlah diertikan sebagai ”wahai manusia yang sebenarnya diciptakan untuk hidup kekal (yakni di akhirat). -pent.

Abu Nu’aim telah meriwayatkan daripada Umar bin Abd Aziz bahawa ia berkata: sesungguhnya kamu itu diciptakan untuk keabadian dan kekekalan. Tetapi kamu itu akan dipindahkan dari satu negeri ke satu negeri.
(daripada alam roh ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, seterusnya ke alam barzakh, dan ke alam mahsyar dan akhirnya ke syurga atau neraka, wal’iyazubillah. –pent)

Ibnul Mubarak telah meriwayatkan di dalam kitab Az Zuhd, At Tabrani di dalam Al Kabir, Al Hakim di dalam Al Mustadrak dan Al Baihaqi di dalam Syu’abil Iman daripada Abdillah bin ’Amru, katanya: sabda Rasulullah SAW: hadiah bagi seorang mukmin adalah kematian. (yakni kematian itu menajdi hadiah yang bernilai kepada seorang mukmin kerana dengan mautlah seorang mukmin akan dapat kembali ke kampung halamannya, iaitu syurga yang menjadi tempat asal ayahnya Adam dan ibunya Hawwa, bagi bertemu Penciptanya, Allah SWT. –pent)

Ad Dailami juga telah mengeluarkan di dalam Musnad Al Firdaus, daripada hadith Jabir seperti hadith di atas.

Ad Dailami juga meriwayatkan daripada Al Husain bin Ali, bahawa Rasulullah SAW telah bersabda: kematian itu adalah merupakan harum-haruman (raihanah) bagi seorang mukmin.

Al baihaqi telah meriwayatkan di dalam Syu’abil Iman, serta mendhoifkannya, dan Ad Dailami juga, daripada Aishah, katanya: Rasulullah SAW telah bersabda: Kematian itu keberuntungan manakala maksiat itu musibah. Kefakiran itu kerehatan, manakala kekayaan itu suatu (bentuk) hukuman. Akal itu hadiah daripada Allah, sedang kejahilan itu kesesatan. Kezaliman itu penyesalan sedang ketaatan itu penyejuk mata (kegembiraan). Tangisan kerana takutkan Allah adalah penyelamat daripada neraka, sedang ketawa adalah kebinasaan kepada badan. Dan seorang yang bertaubat daripada dosa-dosanya adalah seumpama orang yang tidak mempunyai dosa.

Imam Ahmad telah meriwayatkan, juga Said bin mansur di dalam Sunannya dengan sanad yang sahih daripada Mahmud bin Labid, bahawa Nabi SAW pernah bersabda: dua perkara yang tidak disukai oleh anak Adam: ia tidak menyukai kematian, sedang kematian itu lebih baik daripadanya berbanding fitnah (ujian/cubaan).* ia tidak menyukai sedikitnya harta, sedangkan sedikit harta bermakna sedikit pula hisabnya.
*kematian hakikatnya lebih baik berbanding hidup di dalam ujian. Dunia itu sendiri fitnah dan kehidupan di atas dunia itu juga akan sentiasa menemui fitnah demi fitnah yang bermacam-macam daripada musuh-musuhnya berupa syaitan, hawa nafsu, dunia, kedengkian dan sebagainya. –pent)

Al Baihaqi telah meriwayatkan di dalam Syu’abil Iman, daripada Zur’ah bin Abdullah, bahawa Nabi SAW telah bersabda: manusia itu menyukai kehidupan, sedangkan kematian itu lebih baik bagi dirinya. Manusia juga menyukai banyaknya harta, sedangkan sedikit harta itu lebih sedikit hisabnya. Hadith mursal.

Tuesday, August 16, 2011

TAZKIRAH..

Tidak pasti terjemahan ini daripada kitab apa. Cuma terjumpa di dalam folder simpanan. Semoga ada manfaatnya.

***

PERINGATAN BUAT PENUNTUT ILMU DAN ULAMA


Selepas Bismillah, pujian dan selawat.

Berkata Syaikh Al Imam Al ‘Alim ‘Allamah Syaikhul Islam Baqiyyatus Salaf Al Kiram Zainuddin Abul Farj Abdur Rahman Bin Syaikh Al Imam Syihabuddin Ahmad Bin Syaikh Al Imam Ibn Rajab Al Baghdadi Al Hanbali Rahimahullah Ta’ala:

Telah mengeluarkan oleh Imam Ahmad, An Nasaie, At Tirmizi dan Ibn Hibban di dalam sahihnya daripada hadith Ka’ab bin Malik Al Ansori radhiyallu’anhu daripada Nabi SAW sabdanya:

“Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan yang dilepaskan kepada sekawanan kambing itu lebih bahaya kepada kambing-kambing itu berbanding bahaya ketamakan seseorang akan harta dan kemegahan terhadap agamanya”. Berkata At Tirmizi: Hasan sohih.

Dan beliau (At Tirmizi) juga telah meriwayatkan dengan wajah yang lain daripada Nabi SAW melalui hadith Ibn Umar, Ibn Abbas, Abi Hurairah, Usamah Bin Zaid, Jabir, Abi Said Al Khudri Dan ‘Asim Bin ‘Adiy Al Ansori R.Anhum. Aku (Ibn Rajab) telah menyebutkan kesemuanya dan membicarakan tentangnya di dalam kitab Syarh At Tirmizi.

Di dalam lafaz oleh Jabir r.a :

“Tidaklah dua ekor serigala yang ganas mendatangi sekawanan kambing yang tidak bertuan lebih memudaratkan kepada manusia berbanding bahaya cintakan kemegahan dan harta terhadap agama seorang mukmin”.

Di dalam hadith Ibn Abbas pula disebut : cintakan harta dan kemegahan sebagai ganti kepada ketamakan (di dalam lafaz hadith).


Maka ini adalah perumpamaan yang sangat hebat yang digambarkan oleh Nabi SAW berkenaan rosaknya agama seorang mukmin disebabkan ketamakan terhadap harta dan kemegahan di dunia. Dan rosaknya agama seseorang disebabkan hal itu adalah lebih teruk berbanding kerosakan yang ditimbulkan oleh dua ekor serigala yang ganas yang menyerang sekawanan kambing yang ditinggalkan oleh pengembalanya di malam hari, yang mana serigala itu akan memakan dan menerkam kambing-kambing tersebut.

Sudah sedia maklum bahawa tidak akan selamat kambing-kambing tersebut apabila berlakunya kejadian yang disebutkan itu, melainkan sedikit sekali. Lalu Nabi SAW memberitahu bahawa demikian jugalah ketamakan seseorang terhadap harta dan kemegahan akan merosakkan agamanya tidak kurang daripada kerosakan yang ditimbulkan serigala itu. Bahkan boleh jadi bersamaan atau lebih lagi rosaknya.

Menunjukkan bahawa tidak akan selamat agama seseorang jika ia tamakkan harta dan kemegahan melainkan sedikit sekali, sepertimana tidak selamatnya kambing-kambing itu daripada terkaman serigala yang ganas tersebut melainkan sedikit.

Perumpamaan yang agung ini mengandungi peringatan yang besar tentang keburukan tamak kepada harta dan kemegahan di dunia.


Ketamakan kepada harta itu ada dua jenis:-

Pertamanya ialah kecintaan yang melampau terhadap harta disertakan pula kesungguhan mendapatkannya dengan jalan yang diharuskan dan berlebihan dalam mencarinya dan mengusahakannya dengan letih lelah dan susah payah.

Sesungguhnya telah tersebut bahawa sebab terjadinya hadith tersebut adalah kejadian yang berlaku kepada beberapa orang (sahabat).

Sepertimana yang dikeluarkan oleh At Tabarani daripada hadith ‘Asim bin ‘Adiy r.a katanya:

“Aku telah membeli seratus bahagian saham / pemilikan / harta daripada harta Khaibar, lalu hal tersebut sampai kepada pengetahuan Nabi saw, lantas baginda bersabda: “tidaklah (lebih bahaya) dua ekor serigala kepada sekawan kambing yang tidak dijaga oleh gembalanya berbanding kerosakan disebabkan pencarian harta dan kemegahan oleh seorang muslim terhadap agamanya”.


Kalaulah tidak ada pada pencarian harta itu selain mensia-siakan kemuliaan umur yang tidak ada galang gantinya - yang mana membolehkannya menggunakan umur tersebut bagi berusaha mendapatkan darjat yang tinggi dan kenikmatan yang berkekalan -, maka mensia-siakannya bagi mendapatkan rezeki yang telahpun dijanjikan dan ditetapkan baginya – dan dia tidak akan mendapat selain yang ditentukan dan dijanjikan untuknya- kemudian harta tersebut tidak dimanfaatkannya, bahkan ditinggalkan bagi orang lain, lalu ia terpisah dari hartanya sedangkan hisabnya adalah ke atas dirinya dan manfaatnya kepada orang lain.

Dia menghimpun harta bagi orang yang tidak akan berterima kasih kepadanya sedangkan ia akan menghadap kepada (Allah) yang tidak akan menerima uzurnya (akibat mensia-siakan umur sehingga terlepas kesempatan untuk berbekal menuju akhirat). Maka semua itu pun sudah cukup menjadi celaan (kepada pencarian harta itu). *

*Jangan pula disalahfahamkan bahawa pengarang yang mulia memaksudkan agar kita tidak mencari harta, (lihat pada ayat yang dihitamkan) tetapi seandainya harta yang dicari dimanfaatkan ke jalan Allah, menghubungkan silaturrahim, bersedekah dan berzakat, memberi hadiah dan pelbagai lagi jalan kebaikan, maka itu adalah sesuatu yang terpuji di dalam agama. Bahkan susah payah seseorang mencari harta itu dinilai berpahala pula jika demikian niatnya seperti yang diisyaratkan di dalam banyak hadith Nabi SAW. [pent]


Maka orang yang tamak itu telah mensia-siakan waktunya yang mulia dan membahayakan dirinya yang tidak ada galang gantinya di dalam perjalanan yang berbahaya untuk mengumpul harta yang nantinya akan dimanfaatkan oleh orang lain.

Dikatakan :

Janganlah engkau menyangka kemiskinan itu pada tiadanya harta benda,

Tetapi kemiskinan yang sebenarnya adalah pada hilangnya agama.


Dikatakan kepada sebahagian hukamak: “Sesungguhnya fulan mengumpulkan harta”.

Ia kembali bertanya: “Apakah ia mengumpulkan juga hari-hari di mana dia membelanjakan hartanya itu?”

Maka jawab yang bertanya: “Tidak!”

Lalu ujar si hukamak: “Kalau begitu ia tidak mengumpulkan apa-apa pun!”


Di dalam sebahagian atsar Israiliyyat disebutkan:

“Rezeki itu telah ditentukan dan si tamak itu tiada bahagian (selain yang ditentukan). Anak adam! Jika engkau habiskan umurmu mencari dunia, maka bila pula engkau mencari akhirat?”


(Syair)

“Jika engkau lemah dari berbuat kebaikan di dunia,

Maka engkau sebenarnya untuk akhirat tidak berbuat apa-apa.”


Berkata Ibn Mas’ud r.a :

“Keyakinan (iman) itu adalah engkau tidak mencari keredhaan manusia dengan kemurkaan Allah. Dan engkau tidak memuji seorang pun atas rezeki yang telah ditentukan Allah. Dan engkau tidak pula mencela seseorang pun atas apa yang tidak diberikan Allah kepadamu.

Sesungguhnya rezeki itu tidak akan dipercepatkan oleh ketamakan si tamak dan tidak dapat ditahan oleh kebencian orang yang membenci (mu). Kerana sesungguhnya Allah menjadikan kelapangan dan kegembiraan itu pada keyakinan dan sifat redho, serta menjadikan keresahan dan dukacita itu pada ragu-ragu dan sifat marah (kepada takdir).”


Berkata sebahagian salaf:

“Apabila takdir itu benar, maka sifat tamak itu batil. Apabila khianat sudah menjadi tabiat manusia, maka menaruh kepercayaan kepada setiap orang itu satu kelemahan. Apabila maut itu memburu setiap orang, maka merasa tenang dengan dunia itu suatu kebodohan”.


Abdur Rahman Bin Zaid bersumpah dengan Nama Allah katanya:

“Sungguh ketamakan seseorang itu lebih aku takutkan berbanding permusuhan para musuhnya. “

Beliau berkata:

“Wahai saudara-saudaraku! Janganlah kamu merasa iri terhadap si tamak itu dengan kekayaan dan lapangnya pencarian serta banyak hartanya. Tetapi pandanglah ia dengan pandangan kemarahan disebabkan kesibukannya hari ini yang akan menjadikan ia hina di akhirat kemudian ia takabbur pula.”


Beliau juga berkata:

Tamak itu dua jenis. Tamak yang mencelakakan dan tamak yang bermanfaat.

Tamak yang bermanfaat adalah ketamakan seseorang untuk berbuat taat kepada Allah.

Adapun tamak yang mencelakakan adalah ketamakan seseorang kepada dunia sedangkan dia disibukkan dengannya dan disengsarakan, tidak dimudahkan, dan tidak pula mendapatkan kelazatan sehinggakan ia tidak pernah meninggalkan kecintaannya kepada dunia itu untuk berbekal kepada akhiratnya ditambah pula dengan kelalaiannya daripada akhirat yang berkekalan dan abadi.”


Sebahagian mereka (salafussoleh) berkata tentang hal ini:

Janganlah engkau iri dengan si tamak dengan kekayaannya,

Tetapi pandanglah ia dengan pandang kemarahan dan tidak suka,

Sesungguhnya si tamak itu disibukkan dengan kekayaannya,

Daripada kegembiraan dengan apa yang


Yang lain pula berujar:

Wahai si tamak lagi bakhil masa akan meninggalkanmu,

Sedang engkau berfikir-fikir pintu manakah yang akan tertutup bagimu,

Engkau mengumpulkan harta, maka fikirkan apakah engkau mengumpul untuknya?


Wahai pengumpul harta, masa akan mencerai beraikannya!

Hartamu itu engkau mengumpul sedang warismu akan mendapatnya,

Tiadalah harta itu bagimu, selain sewaktu engkau menggunakannya,

Sesungguhnya qana’ah itu sesiapa yang merasa cukup apa yang didapatinya,

Tidak meletihkan diri mencari apa yang bakal mengganggu tidur malamnya.


Sebahagian hukamak menulis kepada saudaranya yang tamak kepada dunia. Tulisnya:

“Sesungguhnya engkau berpagi hari dalam keadaan tamak kepada dunia lalu engkau berkhidmat kepadanya. Sedangkan ia akan mengeluarkanmu dalam keadaan bongkok, berpenyakit, kepayahan dan segala musibah. Seolahnya engkau itu tidak pernah memerhatikan betapa si tamak seringkali terhalang, sedangkan si zahid mendapatkan bahagian rezeki yang dijanjikan.”


Seorang Badwi mencela saudaranya yang tamak. Katanya:

“Saudaraku! Engkau itu mencari dan dicari. Engkau dicari oleh yang bakal mendapatkanmu, sedang engkau mencari-cari sesuatu yang telah ditetapkan bagimu. Saudaraku! Tidakkah engkau memerhatikan bagaimana si tamak itu terhalang, sedangkan si zahid itu mendapat apa yang dijanjikan?”


Berkata sebahagian hukamak:

“Manusia yang paling lama gelisahnya adalha orang yang hasad. Yang paling berbahagia hidupnya adalah yang qana’ah. Yang paling sabar di atas kehinaan di antara mereka adalah si tamak. Yang paling rendah hidupnya adalah yang paling menolak dunia. Dan yang paling besar penyesalannya adalah si alim yang melampaui batas.”

Wallahu a’lam.

Monday, August 15, 2011

TA'LIIMUL MUTA'ALLIM - FASAL TAWAKKAL

Langkau beberapa fasal daripada siri sebelum ini. InsyaAllah akan diterjemahkan nanti sambungan fasal siri sebelum ini.

***

FASAL TAWAKKAL

Kemudian adalah menjadi suatu kemestian bagi seorang penuntut ilmu untuk mempunyai sifat tawakkal dalam menuntut ilmu. Janganlah ia menyibukkan hatinya dengan kerisauan tentang urusan rezekinya.

Imam Abu Hanifah telah meriwayatkan daripada Abdullah bin Al Hasan Az Zubaidi r.anh, sahabat Rasulullah SAW :

”Barangsiapa yang menuntut ilmu berkenaan agama Allah, maka Allah akan mencukupi baginya apa yang dicitakannya serta akan menganugerahkannya rezeki daripada sumber yang tidak disangka-disangka”.

Kerana sesungguhnya barangsiapa menyibukkan hatinya dengan urusan rezeki berkaitan makanan sehari-hari dan pakaian untuk dipakai, amat sedikitlah peluangnya dan kesempatan yang dicurahkan untuk mendapatkan kemuliaan akhlak dan urusan-urusan yang agung.

Ada disebutkan:

Tinggalkanlah kemuliaan dan tak usahlah pergi mencarinya,

Duduklah! Kerana hasratmu cuma makanan dan pakaian semata.

Telah berkata seorang lelaki kepada (Husain) Mansur Al Hallaj: ”Berilah pesanan kepadaku!”

Lalu jawabnya: ”Ia adalah nafsumu sendiri! Jika engkau tidak menyibukkannya, maka ia akan menyibukkanmu!”.

* Husain Mansur Al-Hallaj adalah salah seorang tokoh kontroversi di dalam sejarah Umat Islam. Beliau telah dihukum bunuh setelah difatwakan sesat oleh ramai ulama di zaman tersebut kerana ucapan-ucapannya yang secara zahirnya membawa makna kufur.

Namun pada ahli sufi, ucapan-ucapan seperti itu adalah latah (syatahat) yang tersebut oleh lidah akibat sesuatu keadaan yang menimpa hati sehingga menyebabkan lidah terkeluar ucapan-ucapan yang tidak sepatutnya.

Hal ini seperti seorang yang diceritakan di dalam sebuah hadith yang sohih, telah kehilangan tunggangannya berserta bekalannya, kemudian dipendekkan cerita ia tertidur lalu mendapati kembali tunggangannya itu setelah ia terjaga ada di sisinya. Kegembiraannya itu telah menyebabkan terpacul daripada mulutnya ucapan: ”Ya Allah Engkau hambaku dan aku TuhanMu!”. Anda boleh merujuk hadith ini di dalam Riyadhus Solehin, Bab Taubat.


Maka hendaklah setiap orang menyibukkan dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik sehingga nafsunya tidak berpeluang menyibukkannya dengan keinginan-keinginannya.

Tidak sepatutnya seorang yang berakal itu merisaukan tentang urusan dunia; kerana kerisauan dan kesedihan itu tidak sedikitpun dapat menolak musibah yang menimpa dan tidak memberi manfaat apa pun. Bahkan ia hanya akan memudaratkan hati dan akal serta badan dan menghilangkan pula kesempatan melakukan kebaikan. Risaukanlah urusan akhirat kerana ia lebih bermanfaat.

Adapun sabda Rasulullah SAW:

”Sesungguhnya ada di antara dosa-dosa itu dosa yang tidak dapat menghapuskannya melainkan oleh kerisauan dalam mencari kehidupan”.

Maka yang dikehendaki daripadanya adalah, kadar kerisauan tersebut tidaklah menghalangnya daripada melakukan amalan kebaikan dan tidak pula merisaukan hatinya sehingga menghalang hadirnya hati ketika di dalam solat. Sesungguhnya kadar kerisauan dan tujuan seperti yang demikian itu adalah dikira termasuk di dalam amalan akhirat juga.

Tidak dapat tidak juga, seorang penuntut ilmu itu hendaklah sedaya upaya meminimakan hubungkait keduniaan dengan dirinya. Kerana inilah, mereka (para penuntut ilmu zaman dahulu) memilih keterasingan.

# Selaklah lembaran-lembaran sejarah para ulama dahulu, bagaimana mereka memilih untuk berjauhan daripada kampung halaman dengan berkelana dan mengembara bagi menuntut ilmu.

Kembara seorang penuntut ilmu adalah keterasingan yang mencampakkannya ke daerah yang para penghuninya tidak mengenalnya, jauh daripada rakan taulan dan sanak saudara.

Dalam keadaan sebeginilah mereka menjadi lebih fokus dan jitu akan tujuan mereka dalam menuntut ilmu. Maka sekarang lihatlah dirimu sendiri, wahai para penuntut ilmu! Adakah dirimu bersedia untuk menjejaki bekas tapak kaki mereka?


Adalah menjadi satu kemestian bagi penuntut ilmu itu untuk menanggung kesukaran dan kelelahan di dalam kembara menuntut ilmu. Ia sepertimana yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalaam di dalam kembara menuntut ilmunya, yang mana tidak pernah diceritakan bahawa ia pernah mengucapkannya di dalam kembaranya yang lain, iaitu:

”Demi sesungguhnya kita telah menempuh kelelahan di dalam perjalanan kita ini”. [Al Kahfi, 64]

(Ia dinukilkan kepada kita oleh Al Quran) agar dapat diketahui bahawa kembara menuntut ilmu itu tidak akan pernah sunyi daripada kelelahan. Ini kerana menuntut ilmu itu adalah satu urusan yang agung, dan ia adalah lebih afdhol daripada perjalanan jihad fi sabilillah menurut kebanyakan para ulama. Dan kadar pahala itu adalah bergantung kepada kadar keletihan dan kelelahan yang terpaksa ditempuhi.

Maka barangsiapa yang mampu bersabar di atas hal itu, ia akan mengecapi kelazatan ilmu yang melampaui segala kelazatan dunia ini.

Kerana hal inilah, Muhammad bin Al Hasan apabila ia berjaga malam pada malam-malamnya kerana menelaah dan mengulangkaji ilmu, lalu ketika terlerai padanya kemusykilan-kemusykilan yang ditemui jawapannya di dalam ulangkajinya itu, ia pun berkata: ”Di manakah agaknya para putera raja daripada kelazatan sebegini!”

# Maknanya di sini adalah, ilmu merupakan suatu kelazatan yang tidak terbanding bagi para pencintanya. Para putera raja, yang sekalipun hidupnya tenggelam di dalam kemewahan dan kelazatan duniawi semenjak hari pertama ia dilahirkan, maka kelazatan dan kenikmatan duniawinya itu adalah tidak sebanding walaupun sebelah sayap nyamuk dengan kelazatan ilmu yang dikecapi oleh para pencintanya.

Kini, lihat pula ke dalam dirimu wahai penuntut ilmu! Adakah engkau sudah pernah merasai sekelumit kelazatan tersebut? Ataukah menuntut ilmu bagimu hanyalah satu bebanan yang terpaksa engkau pikul kerana ingin mengambil hati orang tua dan sebagai mengelakkan diri agar tidak dikata orang sebagai penganggur yang tiada kerja? Ayuhlah kita perbaiki niat kita dalam menuntut ilmu, agar Allah SWT memudahkan ilmu kepada kita sepertimana DIA telah memudahkan besi kepada Nabi Daud serta dapat pula kita mengecapi kelazatan ilmu seperti yang dirasai oleh para pendahulu kita itu. Amin.


Maka sudah semestinyalah bagi seorang penuntut ilmu itu untuk tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang lain selain daripada ilmu. Selain itu janganlah sesekali ia berpaling daripada feqah.

Telah berkata Muhammad (bin Al Hasan) r.h: ”Pekerjaan kita ini adalah daripada buaian sehingga ke liang lahad. Oleh itu, barangsiapa yang berhasrat untuk meninggalkan ilmu kita ini sekali waktu, maka biarkanlah waktu yang meninggalkannya”.

Seorang faqih, iaitu Ibrahim bin Al Jarrah telah masuk untuk melawat Abu Yusuf yang sedang sakit yang membawa kepada kematiannya. Abu Yusuf ketika itu sedang turun naik nafasnya hampir nazak.

Lalu Abu Yusuf, di dalam keadaan sebegitu, bertanya kepada Ibrahim: ”Melontar Jamrah itu, dengan menunggang kenderaankah atau berjalan kaki yang lebih afdhol?”

Namun ia tidak tahu jawapannya. Maka Abu Yusuf sendiri yang menjawab dengan katanya: ”Melontar jamrah dengan berjalan kaki itu lebih disukai pada dua jamrah yang pertama”.

Beginilah hendaknya seorang faqih itu untuk menyibukkan dirinya dengan ilmu pada keseluruhan waktunya. Maka di kala itu ia akan mendapatkan kelazatan yang agung.

# MasyaAllah! Lihatlah betapa di saat nyawa akan keluar meninggalkan badan, Imam Abu Yusuf masih sempat melontarkan soalan menguji anak muridnya berkenaan masalah feqah.

Betapa ilmu telah benar-benar memberi kelazatan kepada mereka sehinggakan kesakitan maut itu seakan tidak membimbangkannya kerana hatinya sedang mengecap kelazatan ilmu. Orang yang berehat di atas sofa yang empuk di dalam bilik yang selesa dan berhawa dingin, maka apakah terik mentari di luar sana mengganggu dirinya?


Disebutkan bahawa telah dimimpikan oleh seseorang akan Muhammad (bin Al Hasan) setelah kematian beliau, lalu ditanyakan kepadanya: ”Bagaimanakah keadaanmu ketika dicabut nyawa?”. Maka jawabnya: ”Aku ketika itu sedang memikirkan dengan mendalam tentang permasalahan hamba mukatab, dan aku tidak merasa bahawa ruhku telah keluar”.!!

Dikatakan juga bahawa beliau pernah berkata pada akhir umurnya: ”Permasalahan hamba mukatab telah menyibukkanku sehingga menjadikan aku tidak sempat melakukan persiapan untuk hari (kematianku) ini”*. Beliau mengatakan begitu hanyalah kerana bersikap tawadhu.

# Manakan tidak! Apakah terlintas di benak kita bahawa manusia yang berkedudukan seperti Muhammad bin Al Hasan yang merupakan murid kepada Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, serta teman dan guru kepada Imam Asy Syafi’e, juga sahabat kepada Qadhi Abu Yusuf itu tidak membuat persediaan bagi menghadapi hari keberangkatan ke alam akhirat? Fa haihaata. Amat jauhlah sangkaan itu!

* Permasalahan mengenai hamba mukatab adalah satu perbincangan di dalam ilmu feqah mengenai hamba-hamba yang ingin membebaskan diri mereka dari perhambaan dengan membayar kepada tuan-tuan mereka mengikut syarat-syarat dan persetujuan yang ditetapkan. Untuk lanjutan keterangan maka bolehlah dipelajari di dalam pelajaran feqah.

Bersambung...

Sunday, July 31, 2011

ADAB HAMALATIL QURAN - SIRI 13

Di antara kewajipan seorang penghafal Al Quran lagi adalah:-

Ia patutlah sentiasa membaca Al Quran dan memperbanyakkan bacaannya. Para Salaf r.anhum mempunyai kebiasaan yang berbeza-beza dalam mengkhatamkan bacaan mereka.

Ibn Abi Dawud meriwayatkan dari sebahagian salaf ranhum bahawa mereka ada yang mengkhatamkan dua bulan sekali.

· Ada pula yang mengkhatamkan sebulan sekali.

· Sebahagian lagi sepuluh malam sekali khatam.

· Yang lainnya lapan malam sekali khatam.

· Kebanyakan mereka seminggu sekali khatam.

· Ada yang lain enam hari sekali.

· Segolongan lagi lima hari sekali.

· Kemudian ada juga yang khatam empat hari sekali.

· Yang lainnya tiga hari sekali khatam.

· Ada yang mengkhatamkan dua malam sekali.

· Kemudian sehari semalam sekali khatam.

· Sehari semalam dua kali khatam.

· Ada juga yang mampu mengkhatamkan sehari semalam tiga kali khatam. Bahkan ada yang sehingga lapan kali khatam sehari semalam. Empat kali di siang hari dan empat kali di malamnya.

Di antara yang termasuk mengkhatamkan sekali khatam sehari semalam adalah Uthman bin Affan, Tamim Ad Daari, Said bin Jubair, Mujahid, Asy Syafi’e dan lain-lain radhiyallahu anhum wa ardhahu.

Tergolong di dalam yang mengkhatamkan tiga kali sehari semalam adalah Salim bin Umar ra, seorang kadi di Mesir pada pemerintahan Muawiyah ra.

Abu Bakr bin Abi Dawud meriwayatkan bahawa dia mengkhatamkan sebanyak empat kali dalam satu malam.

Berkata syeikh yang soleh, Abu Abd Rahman as Sulami ra; aku mendengar Sheikh Abu Uthman al Maghribi mengatakan: ”Ibnu Katib ra mengkhatamkan bacaannya pada siang hari empat kali khatam dan pada malamnya empat kali khatam”. Dan inilah pengkhataman yang terbanyak di dalam sehari semalam yang sampai (riwayatnya) kepada kami.

Syeikh yang mulia, Ahmad ad Dauraqi meriwayatkan dengan isnadnya daripada Mansur bin Zadan daripada ‘Abbad seorang tabien ra, bahawa ia mengkhatamkan Al Quran di antara Zuhur dan Asar. Dan ia juga mengkhatamkan di antara Maghrib dan Isyak sehingga berlalu seperempat malam di dalam bulan Ramadhan.

Abu Dawud meriwayatkan dengan isnadnya yang sahih bahawa Mujahid ra mengkhatamkan Al Quran di antara Maghrib dan Isyak.

Daripada Mansur, ia berkata: ”Ali al Azdi mengkahatamkan di antara Maghrib dan Isyak pada setiap malam Ramadhan”.

Dan daripada Ibrahim bin Saad katanya: ”Adalah bapaku duduk ihtibak (duduk sambil kedua tangan mendakap lutut yang ditegakkan), lalu dia tidak akan bangun sehingga dia mengkhatamkan Al Quran”.

Adapun mereka yang mengkhatamkan di dalam satu rakaat solat amatlah ramai sehingga tak terhitung. Di antara generasi terdahulu adalah seperti Uthman bin Affan, Tamim ad Daari dan Said bin Jubair ranhum yang mana dia (Said) mengkhatamkan di dalam serakaat solat yang dilakukan di dalam Kaabah.

Begitu juga yang mengkhatamkan seminggu sekali, ramai yang melakukannya. Di antaranya Uthman bin Affan, Abdullah Ibn Mas’ud, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab ranhum serta jamaah dari tabi’in seperti Abd Rahman bin Yazid, Ibrahim dan ‘Alqamah rh.

Semua ini adalah bergantung kepada keadaan seseorang. Jika seseorang itu terbuka baginya pintu tafakur tentang pemahaman makna-makna Al Quran, dia boleh membaca sedikit sahaja beserta perenungan yang mendalam terhdap maknanya.

Demikian juga jika ia seorang yang disibukkan dengan tugas menyebarkan ilmu, atau kepentingan agama serta kemaslahatan Umat Islam, maka janganlah bacaannya sehingga menjadikan tugas-tugasnya terabai.

Jika ia seorang yang tidak termasuk dalam golongan yang disebutkan di atas, maka seharusnyalah ia memperbanyakkan bacaannya selagi tidak mengakibatkan kejemuan atau sehingga mengabaikan hukum-hakam tajwid disebabkan ingin cepat mengkhatamkan.

Sebahagian para pendahulu (salafussoleh) tidak menyukai mengkhatamkan Al Quran sehari semalam berdalilkan hadis sahih darpada Abdillah bin ‘Amru ibn ‘Ash ra. Sabda Nabi SAW: “Tidak akan beroleh pemahaman orang yang mengkhatamkan Al Quran kurang dari tiga hari.” Diriwayatkan oleh Abu Dawud, At Tirmizi, An Nasaie dan selain mereka. Kata Tirmizi, hadis sahih. Wallahu a’alam.

Bersambung...

ADAB HAMALATIL QURAN - SIRI 12

BAB 5: ADAB PARA PENGHAFAL AL QURAN

Telah diterangkan beberapa adabnya pada bab yang sebelum ini. Di antara adab-adabnya lagi adalah:-

 • Memastikan dirinya di dalam keadaan yang paling sempurna, keperibadian yang paling mulia; menjauhi segala yang ditegah oleh Al Quran sebagai pengagungan terhadapnya; menjaga diri dari mencari penghidupan dengan jalan yang hina; memelihara kemulian diri; tidak merendah diri kepada orang-orang yang sombong atau penguasa yang zalim; menjauhi pemburu dunia; merendah diri terhadap para solehin; ahli kebaikan dan orang-orang miskin; serta bersikap khusyuk dan tenang tidak terburu-buru.
 • Berkata Umar ra: “Wahai para Qurra! Angkatlah kepalamu, sesungguhnya telah jelas kepada kamu jalan (yang benar), berlumba-lumbalah membuat kebaikan, jangan biarkan dirimu menjadi beban tanggungan orang lain”.
 • Ibnu Mas’ud pula berkata: “Hendaknya seorang penghafal Al Quran itu dikenali dengan (bangun) malamnya ketika manusia lain sedang tidur, (puasa) siangnya ketika manusia kekenyangan, kesedihannya ketika manusia bergembira, tangisannya tatkala manusia tertawa, diamnya di waktu manusia banyak berbicara, serta khusyuknya ketika manusia saling bising-bising”.
 • Daripada Al Hasan bin Ali ra katanya: ”Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu memandang Al Quran ini sebagai lembaran-lembaran surat dari Tuhan mereka, lalu mereka berusaha untuk menyelami maknanya pada waktu malam serta berusaha melaksanakannya pada waktu siang”.
 • Berkata Al Fudhail bin Iyadh ra: ”Sewajarnya penghafal Al Quran itu tidak menggantungkan hajatnya kepada seseorang pun daripada pemerintah atau selain mereka”. Katanya lagi: ”Para penghafal Al Quran itu adalah pembawa panji-panji Islam, tidak sepatuutnya ia berleka-leka bersama orang yang leka, atau melupakan (tujuan hidup yang tinggi) bersama orang yang lupa, atau melakukan perkara-perkara yang sia-sia bersama orang yang melakukannya; sebagai mengagungkan hak Al Quran itu”.

Di antara perkara yang teramat penting adalah tidak menjadikan Al Quran sebagai sumber sara hidupnya. (seperti seorang yang membaca Al Quran lalu meminta-minta sedekah dari orang ramai)

 • Telah ada riwayat dari Abd Rahman bin Syubail ra, sabda Rasulullah SAW: “Bacalah Al Quran, dan jangan mencari makan dengannya, jangan pula menjauhinya dan jangan pula melampau padanya”.
 • Daripada Jabir ra, dari Nabi SAW: “Bacalah Al Quran sebelum datang satu golongan yang akan meluruskan bacaan mereka seumpama seseorang meluruskan anak panahnya. Mereka itu mengharapkan ganjaran yang segera (duniawi) dan tidak menginginkan ganjaran yang ditangguhkan (akhirat)”. Diriwayatkan maknanya di dalam riwayat Sahl bin Saad: ”Mereka menginginkan ganjaran yang segera berupa harta, pujian manusia atau yang seumpamanya”.
 • Daripada Fudhail bin ‘Amru ra katanya: Dua lelaki dari sahabat Rasulillah SAW masuk ke dalam sebuah masjid. Apabila imam telah memberi salam, tiba-tiba bangun seorang lelaki lantas membaca beberapa ayat Al Quran lalu kemudiannya meminta-minta (derma) dari orang ramai. Segera seorang daripada sahabat ra itu berkata: ”Inna lillahi wa inna ilaihi raaji’uun… Aku telah mendengar Rasulallah SAW bersabda: ”Nanti akan ada segolongan manusia yang meminta-minta dengan Al Quran, maka janganlah kamu memberi kepadanya”. Tetapi isnad hadis ini terputus (munqathi’) kerana Al Fudhail bin ‘Amru ra tidak mendengar hadis daripada para sahabat.
 • Adapun berkenaan mengambil upah mengajar Al Quran, para ulama mempunyai pendapat yang berbeza-beza tentang hal tersebut.

  1. Imam Abu Sulaiman Al Khattabi menukilkan bahawa segolongan ulama menegah mengambil upah. Di antara mereka adalah Az Zuhri dan Abu Hanifah.
  2. Segolongan yang lain mengharuskan jika pengajar itu tidak mensyaratkan upah untuk tugas mengajar tersebut. Ini adalah pendapat Al Hasan Al Basri, Asy Sya’bi dan Ibnu Siirin.
  3. ‘Atho’, Malik dan Asy Syafi’e r.anhum dan yang lain-lain mengatakan harus, sekalipun ia mensyaratkan upah untuk tugas mengajar tersebut. Pengambilan upah itu sah dengan dalil-dalil keharusannya yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih.

►Golongan yang menegah berdalilkan sebuah hadis daripada ‘Ubadah bin As Shomit: Bahawa ia mengajarkan Al Quran kepada seorang sahabat Ahli Suffah lalu ia dihadiahi satu busur panah oleh sahabat tadi. Setelah mengetahui hal itu Nabi SAW bersabda kepadanya: ”Jika engkau suka untuk dikalungkan ke lehermu satu kalung dari neraka, ambillah!”. Ini adalah sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, serta riwayat-riwayat yang banyak dari para salaf.

Pendalilan (penggunaan dalil) dengan hadis ‘Ubadah ra ini dijawab oleh golongan yang mengharuskan dengan dua jawapan:

1. Hadis ini isnadnya diperkatakan. (terdapat perbezaan pendapat tentang kekuatan sanadnya).

2. ‘Ubadah mengajar dengan niat tabarru’ (melakukan amal tanpa mengharapkan imbalan), jadi ia tidak berhak menerima sesuatu. Kemudian dia dihadiahi dengan sesuatu sebagai ganti pengajarannya itu, maka ia tidak boleh mengambilnya. Ini berbeza dengna orang yang mensyaratkan upah sebelum ia bersedia untuk mengajar. Wallahu a’lam.

Bersambung...


ADAB HAMALATIL QURAN - SIRI 11

BERSEMANGAT MENUNTUT ILMU

Di antara adab yang pasti adalah:

 • Bersemangat menuntut ilmu, berterusan menuntutnya pada setiap ketika dan kesempatan. Tidak merasakan cukup dengan sedikit ilmu jika ia berkemampuan mendapat lebih banyak. Tidak membebankan dirinya di luar kemampuan sehingga melemparkan dirinya dari medan ilmu disebabkan jemu. Dan tidak wajar baginya menyia-nyiakan apa yang telah diraihnya. Dan ini semua berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain disebabkan perbezaan karektor dan keadaan.
 • Apabila ia datang ke majlis gurunya lalu ia tidak mendapatinya, lazimkanlah diri menunggu di pintu guru agar ia tidak luput daripada memperdengarkan bacaannya. Kecuali ia tahu yang gurunya tidak menyukai (menunggu) ditambah pula menjadi kelaziman syeikh untuk menyemak pada waktu-waktu tertentu sahaja (mengikut jadual yang tetap).
 • Jika ia mendapati gurunya sedang tidur, maka jangan pula mengejutkannya, tetapi bersabarlah menunggu sehingga ia bangun atau selesai, atau ia pergi sahaja tanpa menunggu. Tetapi bersabar menunggu itulah yang lebih utama sepertimana yang dilakukan oleh Ibn Abbas dan selainnya dari para ulama.
 • Hendaknya seseorang bersungguh-sungguh mengambil kesempatan menuntut ilmu ketika waktunya masih lapang, kemahuannya masih tinggi,badannya masih kuat, fikirannya masih jernih dan kesibukannya masih kurang sebelum tibanya penghalang-penghalang dan sebelum ia mempunyai kedudukan. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Al Khattab ra: ”Tafaqquhlah (tuntutlah ilmu agama) sebelum kamu diangkat menjadi ketua”. Maknanya; Bersungguh-sungguhlah menyempurnakan kepakaran kamu semasa kamu masih seorang pengikut sebelum kamu menjadi pemimpin (orang yang diikuti). Ketika itu kamu akan terhalang untuk belajar dikeranakan ketinggian kedudukan kamu tersebut, ditambah banyaknya kesibukan-kesibukan kamu sebagai ketua (sehingga tiada lagi kesempatan masa lapang untuk kamu belajar). Dan inilah makna perkataan Imam As Syafie ra: ”Belajarlah sebelum kamu memimpin, kerana apabila kamu memimpin, tiada ruang lagi buat kamu untuk belajar”.
 • Hendaklah ia berpagi-pagi untuk membaca kepada gurunya kerana sabda Nabi SAW: ”Ya Allah, berkatilah umatku pada awal pagi mereka”.
 • Haruslah ia menjaga apa yang telah dihafalnya, dan tidak wajar untuk ia mengutamakan orang lain ketika gilirannya telah tiba kerana mengutamakan orang lain di dalam hal kedekatan kepada Allah adalah makruh, berbeza dengan mengutamakan orang lain di dalam urusan peribadi kerana ia disukai. Jika gurunya melihat patut mengutamakan orang lain, lalu mengisyaratkan sedemikian, maka hendaklah ia patuh.
 • Wajiblah baginya untuk tidak berhasad dengki dengan seorang pun daripada temannya disebabkan kurnia Allah kepada mereka.
 • Juga janganlah ia merasa ‘ujub (bangga diri/”bajet”) dengan anugerah Allah kepadanya, seperti yang kami telah jeaskan sebelum ini di dalam adab guru.

Cara untuk menghindari ujub adalah:

  1. Dengan menyedari bahawa semuanya adalah anugerah Allah, bukannya dengan kepandaian dan kehebatan hafalannya.
  2. Menyedari bahawa semua itu adalah pinjaman dari Allah semata.

Jalan untuk menepis hasad dengki pula adalah:

 1. Mengetahui bahawa Allah mempunyai hikmah tersendiri menempatkan kurniaNya kepada seseorang, maka janganlah ia membencinya pula.
Bersambung...

ADAB HAMALATIL QURAN - SIRI 10

ADAB BERSAMA TEMAN-TEMAN.

 • Hendaklah ia beradab dengan teman-teman dan hadirin kerana ia juga termasuk adab kepada gurunya dan memelihara kehormatan majlisnya.
 • Hendaknya ia duduk di hadapan guru seperti seorang murid bukannya seperti duduk seorang guru.
 • Tidak mengangkat suara tanpa hajat, tertawa, banyak bercakap tanpa keperluan, bermain-main dengan tangannya atau lainnya, menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa hajat, tetapi hendaklah ia menghadap kepada guru dan memberi perhatian kepada kata-katanya.


ADAB BERSAMA GURUNYA

Di antara adab yang perlu diambil perhatian penting adalah;

 • Ia tidak membaca kepada guru dalam keadaan jiwa gurunya tidak keruan atau tidak bersemangat. Atau dalam keadaan hati gurunya tidak tenang, gelisah, gundah, sedih, gembira, dahaga, mengantuk, bergoncang atau seumpamanya yang menghalang gurunya dari memberi perhatian terhadap bacaannya. Dengan itu hendaklah ia mengenal waktu gurunya bersedia lalu merebut kesempatan untuk membaca.
 • Di antara adabnya juga, hendaklah ia sanggup bersabar menanggung sikap guru yang mungkin ia tidak menyukainya, atau kekasaran akhlaknya. Serta dengan itu tidak menghalangnya daripada melazimi gurunya dan meyakini kesempurnaannya (ilmunya). Haruslah ia menakwilkan perbuatan dan perkataan gurunya yang nampak buruk pada zahirnya dengan takwilan atau sangkaan yang baik. Dan tidak ada yang tidak sanggup melainkan disebabkan kurang atau tiadanya taufiq. Jika gurunya menjauhi dan bersikap kasar kepadanya, hendaklah ia menerima serta merasakan kesalahan itu adalah darinya, lantas mencela dirinya sendiri. Dan yang demikian itu adalah lebih bermanfaat kepadanya di dunia dan akhirat selain lebih menjadikan hati gurunya lebih lapang. Sesungguhnya mereka (para ulama) telah berkata: ”Sesiapa yang tidak bersabar di atas kehinaan semasa belajar akan kekal di dalam gelap kejahilan, sedangkan sesiapa yang sanggup bersabar akan meraih kemuliaan akhirat dan dunia”.
 • Dan di dalam atsar yang masyhur dari Ibn Abbas ra: ”Aku menempuh kehinaan menuntut ilmu lalu aku meraih kemuliaan apabila ilmu ini dituntut pula dariku”. Alangkah indah apa yang diucapkan ini: ”Sesiapa yang tidak merasakan kehinaan sesaat, akan menempuh kehinaan sepanjang zaman”.
Bersambung...